Algemene voorwaarden

artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Ruitenwasserij Kristal Comm.V. (hierna commerciële benaming: Kristal Solar Clean) – BE 0715.943.934. De rechtspersoon heeft haar maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kroonstraat 36
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kristal Solar Clean en een opdrachtgever waarop Kristal Solar Clean deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kristal Solar Clean zijn vrijblijvend en niet bindend t.a.v. Kristal Solar Clean, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan zal de offerte of aanbieding bindend zijn ten aanzien van Kristal Solar Clean voor de duur van de bovenvermelde termijn.
 2. Kristal Solar Clean kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kristal Solar Clean daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kristal Solar Clean anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kristal Solar Clean niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Tenzij anders aangegeven zijn product-, materiaal-, verplaatsing- en loonkosten inbegrepen in de offerteprijs.
 6. De aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever is bindend. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen offerteprijs wanneer de opdrachtgever wenst af te zien van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst door Kristal Solar Clean wordt geannuleerd, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding

artikel 3 – Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kristal Solar Clean zijn vrijblijvend en niet bindend t.a.v. Kristal Solar Clean, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan zal de offerte of aanbieding bindend zijn ten aanzien van Kristal Solar Clean voor de duur van de bovenvermelde termijn.
 2. Kristal Solar Clean kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kristal Solar Clean daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kristal Solar Clean anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kristal Solar Clean niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Tenzij anders aangegeven zijn product-, materiaal-, verplaatsing- en loonkosten inbegrepen in de offerteprijs.
 6. De aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever is bindend. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen offerteprijs wanneer de opdrachtgever wenst af te zien van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst door Kristal Solar Clean wordt geannuleerd, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding.
 7. De volledige inhoud van de offerte en/of werkbon en/of factuur + de algemene voorwaarden zijn gekend en goedgekeurd als er wordt voldaan aan minstens 1 of meerdere van volgende 6 puntjes:
  1. Tekenen van een geschreven of getypte offerte en/of werkbon en/of factuur
  2. Goedkeurend antwoord van de mail met offerte in bijlage
  3. Goedkeuren/aanvaarden van de offerte binnen de teamleader tool
  4. Goedkeuren van de getypte offerte en/of factuur via sms en whatsapp
  5. Aftekenen van de offerte en/of werkbon en/of factuur bij eerste uitvoering van werken
  6. Na de uitvoering van de op de offerte en/of factuur genoemde werken

artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Kristal Solar Clean is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Kristal Solar Clean is bevoegd de opdrachtgever zekerheid te vragen wanneer gevreesd wordt dat de verplichtingen van de opdrachtgever, zoals vermeld in de algemene voorwaarden, niet nageleefd zullen worden om in zekerheid te stellen dat aan deze verplichtingen voldaan zal worden. Wanneer deze zekerheid uitblijft of onvoldoende blijft kan Kristal Solar Clean de overeengekomen condities opschorten. De overeenkomst zal einde nemen na uitvoering van de op offerte afgesproken werkzaamheden. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van minimaal 3 jaar waarbij de reiniging minimaal eenmaal per jaar plaatsvindt. Na de initiële periode van 3 jaar wordt deze overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Wanneer u jaarlijks meerdere reinigingen wenst wordt dit op voorhand afgesproken en in de offerte vermeld. De voorwaarden betreffende de duur van de overeenkomst blijven ongewijzigd.
  Stopzetting van deze overeenkomst kan na het verstrijken van de eerste 3 jaar door beide partijen op schriftelijke wijze. De overeenkomst zal einde nemen na uitvoering van de daarop eerstvolgende reiniging.
 2. Indien de klant zich niet houdt aan de afspraak dat de eerstvolgende reiniging van de zonnepanelen na het verstrijken van de overeengekomen periode van de eerste 3 jaar nog doorgaat dan zijn wij als Kristal Solar Clean gemachtigd om het volledige factuur bedrag door te facturen aan de klant zonder dat hier een reinigingsbeurt voor is uitgevoerd dit om de werkuren te vergoeden die Kristal Solar Clean heeft vrij gemaakt. Indien de klant zou opzeggen binnen de eerste 3 jaar dan zijn wij, Kristal Solar Clean, gemachtigd om het volledige Facturatiebedrag per jaar van de nog geldige overeenkomst, zijnde 3 jaar, met een minimum van 1 maal per jaar aan de klant door te factureren.
 3. Voorts is Kristal Solar Clean bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 7.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kristal Solar Clean of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 4. Indien wij als bedrijf Ruitenwasserij Kristal Comm.V. de overeenkomst willen stopzetten om eender welke persoonlijke redenen zonder dat er enige contractuele tekortkomingen zijn vanuit de klant dan kunnen wij dit op eender welk moment doen. Aangezien dit dan een stopzetting is vanuit ons bedrijf om persoonlijke redenen zonder contractuele tekortkomingen van de klant zal er in dit geval dan ook geen verder kost zijn naar de klant. Behalve moest de klant nog openstaande facturen hebben bij Kristal Solar Clean dan dienen deze uiteraard wel nog betaald te worden. Wij zullen in dit geval indien wij hiertoe in de mogelijkheid zijn ten allen tijde de klant proberen te helpen om een nieuwe partner te vinden voor het uitvoeren van de door hun gevraagde werken.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kristal Solar Clean op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kristal Solar Clean de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien er vanuit de klant zware contractuele tekortkomingen zijn (bv: niet betalen van eventuele voorschotten, wanbetalingen, grens overschrijdend gedrag en of communicatie, enz…) dan zijn wij als Kristal Solar Clean ten allen tijden in de mogelijkheid om de overeenkomst op eender welk moment stop te zetten. Kosten van eender welke aard die werden gemaakt door ons als bedrijf Ruitenwasserij Kristal Comm.V. of door 1 of meerdere van onze partners zullen worden verhaald op de klant dit bovenop eventuele nog openstaande facturen en de eventuele interesten hierop. Dit allemaal in geval van stopzetting van de overeenkomst door ons als bedrijf vanwege contractuele tekortkomingen door toedoen van de klant.
 7. Indien Kristal Solar Clean tot opschorting of ontbinding overgaat overeenkomstig de gevallen in paragraaf 1 en 3 van dit artikel, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Kristal Solar Clean gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, Dan zullen de al dan net als het integrale offerte bedrag aan de klant doorgerekend worden.

artikel 5 – Overmacht

 1. Kristal Solar Clean is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kristal Solar Clean geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kristal Solar Clean niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Voor zover Kristal Solar Clean ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kristal Solar Clean gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de termijn welke wordt vermeld op de factuur, op een door Kristal Solar Clean aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kristal Solar Clean aangegeven. Periodieke facturatie is steeds mogelijk.
 2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kristal Solar Clean verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
  €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
  €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
  €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
  Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Kristal Solar Clean aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Kristal Solar Clean is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kristal Solar Clean is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Kristal Solar Clean aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kristal Solar Clean beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Kristal Solar Clean is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Kristal Solar Clean is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kristal Solar Clean aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kristal Solar Clean toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kristal Solar Clean is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

artikel 8 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Kristal Solar Clean voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kristal Solar Clean toerekenbaar is. Indien Kristal Solar Clean uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Kristal Solar Clean zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kristal Solar Clean, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kristal Solar Clean en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Ruitenwasserij Kristal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ruitenwasserij Kristal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 10 – Klachten en kwijting

 1. Alle klachten betreffende de gepresteerde diensten dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 5 werkdagen na het ontvangen van de factuur. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.
 2. Het indienen van klachten geeft de opdrachtgever niet het recht om niet tot betaling over te gaan. Hiervoor blijft artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Wanneer de opdrachtgever tot betaling is overgegaan wordt verondersteld dat Kristal Solar Clean hiermee kwijting wordt gegeven.
 4. Na het verstrijken van de termijn waarin klachten kunnen worden geformuleerd, wordt van rechtswege kwijting verleend aan Kristal Solar Clean.

artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kristal Solar Clean partij is, is uitsluitend het Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kristal Solar Clean partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek zal bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen. Bij gebreke aan een bevoegde rechter overeenkomstig voornoemde wetsbepaling, zal de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent bij uitsluiting bevoegd zijn om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kristal Solar Clean het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 12 – De Overeenkomst en zijn specificaties

 1. Elke kost die wij als bedrijf Ruitenwasserij Kristal Comm. V. of 1 van onze partners van eender welke aard waar wij mee samen werken gemaakt hebben voor dit werk dienen na de stopzetting van het contract vergoed te worden door de klant/opdrachtgever.
 2. Na het afwerken van de gevraagde werken en eventueel daarbovenop aftekenen van de werkbon als extra, ter bevestiging van einde werken zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de ondergrond die werd gereinigd alsook alles wat rond de gereinigde gedeeltes bevindt. Ook voor werken die in fases gebeuren geldt dit. Dit geldt voor alle werken die worden uitgevoerd door Kristal Solar Clean als ook voor eventuele onderaannemers, personeel, enz…
 3. Wij zijn in de mogelijkheid om een voorschot te vragen van 30% voor aanvang van de werken. Dit wordt beslist van klant tot klant en dit kan afhangen van verschillende willekeurige factoren zoals bv bedragen, afstand, frequentie, enz…
 4. Indien er door de klant mondeling/schriftelijk/per sms/per whatsapp/per mail extra werken vraagt die niet omvat zitten in de initiële offerte dan zijn wij als uitvoerder te allen tijde in de mogelijkheid om hier een extra toelage aan te rekenen bovenop de initiële goedgekeurde werken. Een nieuwe offerte is hier niet nodig om de extra toelage te rechtvaardigen.Laatst gewijzigd op 29 mei 2024

small_c_popup

Ik wil graag teruggebeld worden

Bjorn een berichtje sturen

ZOMER-ACTIE*

Geniet tijdelijk van

15% KORTING

* Alleen geldig op de 1ste reiniging